İTALYA PAZARINA GİRİŞ

 

Pazara Giriş ve Yatırım Mevzuatı
İtalya’da pek çok yabancı firma ürünlerinin dağıtım ve pazarlaması için yatırım yapmaktadır. İtalyada pazarında ürünlerin sunumu acenta ve distribütörlük gibi organizasyonlarla da mümkün olabilmektedir. İhracat doğrudan aracısız yapılabildiği gibi, bağımsız acenta ve komisyoncular, yada yetkili acenta ve distribütörler aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca yabancı firmaların şube yada temsilcilik ofisi açması, joint venture, %100 yabancı sermayeli şirket veya bağlı ortaklık (subsidiary)oluşturmaları mümkündür.

Ancak yabancı firmalar tarafından vergi avantajları nedeniyle en çok tercih edilen yöntem acenta, şube yada temsilcilik ofisleridir. Bu tür organizasyonlar İtalyan kanunlarına göre yurt dışındaki şirketin İtalya’daki uzantısı olarak telakki edildiğinden yalnızca İtalya’da kazandıkları gelir üzerinden vergiye tabi olup, gelir ve karların ana şirkete transferinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. İtalya’da kurulan şirket ve ortaklıklarda ise ortakların gelir ve kurumlar vergisine tabi olması söz konusudur.

İtalyan hükümeti serbest girişim ve serbest ticareti teşvik etmektedir. İtalya’ya %100 yabancı sermayeli yatırım yapılabilmekte joint venture oluşturma şartı bulunmamaktadır. Ayrıca yabancı yatırımlar için bir kayıt yada ön izin sistemi bulunmamakta ancak şirketlerin kuruluş faaliyet alanı ve şirket türlerine göre yatırılması gereken minimum nominal sermaye miktarı belirlenmiş bulunmaktadır. Banka ve sigorta şirketleri ile hisse senedi, yatırım aracı kuruluşlarının AB Direktifleri ile belirlenen kriter ve koşulları karşılaması zorunludur.

Yabancı yatırımcılar mevcut teşvik mekanizmalarından yararlanabilmekte ancak bunun için anonim (s.p.a) veya (s.r.l) limited şirket statüsünde örgütlenmiş olmaları gerekmektedir. Sube ve temsilcilik ofisleri mevcut teşviklerden yararlanamamaktadır.
 

Yatırımlara ve İhracata Sağlanan Teşvikler
İhracatta ödenmiş olan dolaylı vergilerin iadesi sistemi mevcuttur. İhracatçılar için düşük faizli geri ödemesi 18 aya kadar uzanan kredi imkanları mevcut olup, uygulanan faiz oranlarının ihracat kredilerini ilişkin OECD uzlaşısında belirlenen seviyenin altına olmaması gerekmektedir. Ayrıca İhracat Kredi Kurumu (SACE) tarafından ihracatçıların yurt dışı işlemlerimde garanti ve sigorta uygulamaları mevcuttur. İhracat yapılan ülkelerin risk ağırlıklarına göre değişen oranlarda ihracat kredisi risk sigortası sistemi de uygulanmaktadır. İhracat risk sigortasının kapsamı düşük ve orta risk seviyesindeki ülkeler için ihracat kredilerinin %90’ını yüksek risk grubundaki ülkeler için %80’ı aşmayacak şekilde uygulanmaktadır. Bu çerçevede ülkemizin reytingi B seviyesinde olup 2003 yılı içerisinde SACE tarafından ülkemize yönelik toplam 185 milyon Euro kısa vadeli, 765 milyon Euroluk orta ve uzun vadeli ihracat sigortası taahhütü gerçekleştirilmiştir.

İtalya özellikle ülkenin nispi olarak az gelişmiş durumdaki ülkenin Güney eyaletlerinde yeni yatırımların teşviki amacıyla önemli bölgesel destekler sağlamaktadır. Sözkonusu bölgelerde yapılacak üretime yönelik sabit sermaye yatırımlarının zaman zaman yatırım miktarının %65’ine varan miktarlarda hibeden yararlanmaları söz konusudur.

Üretime yönelik sanayi yatırımları için arsa alımlarının %10’u, endüstriyel çevre etki değerlendirmesi faaliyetlerinde%5i, yeni teknoloji alımı gibi faaliyetleri için nakit destekler mevcuttur. Buna ilave olarak daha az gelişmiş bölgelerde kurulacak işletmeler için 2001-2006 yıllarını kapsayacak biçimde dolaylı ve dolaysız vergi istisnası getiren vergi kredisi (tax Credit) uygulaması mevcuttur. Yatırımlar için verilen teşvik tedbirlerinde demir çelik, gemi inşa, otomotiv sanayi, sentetik elyafgibi sektöreler hassas sektörler olarak nitlendirilmekte ve sözkonusu sektörlere verilecek teşvikler AB yönetmeliklere gereği daha kısıtlayıcı kurallara tabi tutulmaktadır. Anılan sektörlerde sağlanacak teşvik tedbirleri AB Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Ayrıca, KOBİ’lere yönelik bir dizi yardımı programları yürürlüktedir. Bu çerçevede yardımlar 488/92, 341/95 ve sabatini Law olarak bilinen 1329/65 sayılı kanunlar, ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 46/82 ve 488/92 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bunlardan en önemlilerini hibe şeklindeki istihdam yaratma desteği ve mesleki eğitim harcamalarının %90’ını kapsayan meslek içi eğitim desteği, Ar-Ge maaliyetlerinin %50sini kapsayan hibeler %70’ini kapsayacak soft loan +hibe şeklinde destekler, özellikle Ab dışı ülkelere pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli pazarlama programlarının geliştirilmesi faaliyelerinin %85’ini kapsayan soft loan şeklinde destekler mevcuttur. Böylelikle İtalyan şirketlerinin uluslararsılaşmasını desteklemek amacıyla uluslararası pazarlama programlarının desteklenmesi hakkında 29 Temmuz 1987 tarih ve 394 sayılı kanun, İtalayn İşletmelerinin yurtdışında ve gelişme yolundaki ülkelerde ortaklık kurmaları (joint venture) için verilen sermaye desteği hakkında 28 Şubat 1987 tarih ve 49 sayılı yasa ile 24 nisan 1990 tarih ve 100 sayılı yasa halen yürülükte bulunmaktadır.

Ayrıca şirketlerin uluslarası faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bir dizi destek programlar yürülükte olup sozkonusu programlar İtalayan Üretken Faaliyetler Bakanlığı ve Dış işleri Bakanlığı aracılıyla yürütülmektedir.Bunlardan başlıcaları:

-International penetration programmes (Law 394/81) :Şirketlerin uluslar arası pazarlara girişini destekleme programı
-Participation in international tenders (Law 304/90) : Uluslarası İhalelere Katılımn Desteklenmesi
-Formation of international joint-ventures (Law 100/90) : Uluslarası Ortak Yatırımların desteklenmesi
- International co-operation programmes (Law 212/92)): Ülkemiz de dahil olmak üzere balkanlar orta ve doğu avrupa ülkeleri ve Rusya ile yapılacak bölgesel işbirliği projelerini kapsamakta 400 000Euro üst limite kadar hibe şeklinde proje finansmanı sağlanmaktadır.
 

Kaynak: www.dtm.gov.tr

 

 

ItalyaOnline.Net/Business