İTALYA'DA VERGİ SİSTEMİ

 

a)Gümrük Vergileri

İthal Edilen mallara uygulanan Ortak gümrük vergisi düşük seviyededir. 2003 yılında sanayi mallarında ortalama koruma oranı %4,3 seviyesindedir. Tarım ürünlerinde ise, AB’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ürüne göre %6,4 ile %40 arasında değişen oranlarda ad vaorem ve spesifik vergi uygulaması ile (ürün bazında ton yada kg başına ) referans fiyat uygulaması bulunmaktadır.

b) Dolaysız Vergiler

İtalyan gerçek ve tüzel kişiler tüm dünyada kazandıkları gelirler bazında vergiye tabidir. Ancak İtalya’da mukim olmayanlar ancak bu ülkede kazandıkları gelirler üzerinden vergilendirilirler. Gerçek kişilerin vergilendirilmesinde gelir seviyesine göre kademeli bir sistem benimsenmiş olup, kurumlar vergisinde tek oran (flat rate) uygulanmaktadır.

7500 Euro ile 65.000 Euro ve üzeri gelir seviyesine kadar dilimler halinde aşamalı olarak tahsil edilen Gelir Vergisi (IPREF) oranı en düşük dilim için %19 ile en yüksek dilim için ise %46 arasında değişmektedir.Kurumlar vergisi oranı (IRPEG) %37’dir. Bazı durumlarda şirket gelirlerinin sermaye arttırımına yönlendirilmesi için %27 oranına kadar indirilmesi imkanı mevcuttur.

c) Dolaylı Vergiler
1.KDV: Pek çok üründe geçerli oran Katma değer vergisi standart oranı %20’dir. Ancak gıda ürünleri, su , gazete ve kitap, yolcu taşımacılığı, sosyal hizmetler ve konut, çevre temizliği için toplanan atık maddeler için %4 ve %10 olmak üzere indirilmiş oranlar uygulanmaktadır.

2.Kayıt Vergisi: Şirket kurulması, sermaye arttırımı, şirket birleşmeleri, hissedarlara yapılan ödemeler, fikri mülkiyet haklarının iktisabı vb işlemlerden alınan değişen oranlarda kayıt vergisi (registration tax)tahsil edilmektedir.

3.Bölgesel Üretim Vergisi(IRAP): İtalya’nın 20 idari bölgesinde, bölge otoriteleri tarafından bölgede üretilen net değer üzerinden %4,25 oranında tahsil edilmektedir.

İTALYAN VERGI REFORMU:

Italyan vergi sıstemi bır süredir halihazıda dayandığı geleneksel prensiplere nazaran köklü değişiklikler içeren bir reform sürecinden geçmektedir.7 Nısan 2003 tarihinde kabul edilen 80 sayılı kararname ile İtalyan Vergi Sisteminde önümüzdeki iki yıl içerisinde önemli değişikliklere gidilmesini öngören bir çerçeve reform tasarısı benimsenmiştir. Bu kapsamda, İtalyan vergi sisteminde halen mevcut bazı doğrudan ve dolaylı vergilerin elimine edilmesi, mevcut sistemin basitleştirilmesi ve etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.

Vergi reformunun tamamlanması neticesinde sistemde yalnızca beş yeni verginin uygulanması hedeflenmektedir. 1)Gelir Vergisi, 2) Kurumlar Vergisi, 3) KDV, 4) Hizmet Vergisi ve 5) Özel Tüketim Vergisi.

Reform paketi içerisinde mevcut gelir vergisinin (IRPEF) yerine yeni gelir vergisi (imposta sul reditto) IRE nin uygulanması ve sözkonusu verginin 100.000€ dan düşük gelirler için %23 bu seviyenin üzerindeki gelirlere %33 olmak üzere iki dilim üzerinden tahsil edilmesi planlanmaktadır.

Bahsekonu reform paketi uygulamasının ilk ayağını, yeni Italyan Kurumlar Vergisine -IRES- ilişkin 12 Aralık 2003 tarihli ve 344/2003 sayılı Kanun’un kabul edilmesi ile 1.1.2004 tarihinden itibaren yeni Kurumlar Vergisi IRES’in uygulanmaya konulması oluşturmuştur.

Kurumsal gelirlerden tahsil edilen önceki Kurumlar Vergisi IRPEG %37 olarak uygulanmakta iken, yeni uygulama ile sözkonusu vergi oranı %33 oranına indirilmiş ve yeni Italyan Kurumlar Vergisi (imposta sulle società) IRES adını almıştır. Ayrıca, yeni kurumlar vergisi sisteminde yabancı yatırımları tesvik edecek bir dizi düzenlemeye gidilmiştir. Bunlar arasında grup şirketlerine bağlı ortaklıklarının hesaplarının vergi bakımından konsolide edebilmelerı imkanı gibi (Corporate Grouping Rules) mali karmasıklıkların önlenmesi, vergi tahsilatında ekonomik ve mali etkinliğin sağlanması amaçlı kolaylıklar yer almaktadır. Ayrıca, yabancı yartırımlara vergi kredisi, sürekli yerleşim halinde vergi istisna ve kolaylıkları , ‘thin capitalisation’, ‘flow-through taxation’ gibi uluslarası alanda geçerli bir dizi yeni prensipler getirmek suretiyle de rekabetçi bir vergi düzenine geçilmesi, yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Bunlara ilave olarak IRES, AB ülkerindeki uygulamalar paralelinde İtalyan sistemi için tamamen yeni olan, sermaye kazançlarının, şirketlere katılım (participation) ve kar paylarından (dividend) elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde vergi istisnası sağlanması hükümleri de içermektedir.

Ayrıca bölgesel bazda üretken faaliyetlerden tahsil edilen %4,25 oranındaki IRAP (bölgesel gelir vergisi)nin kademeli olarak kaldırılması hedeflenmektedir.

Son olarak reform paketi dolaylı vergiler bakımından, KDV ve Ozel Tüketim Vergisi (Accisa) uygulamalarında AB standartlarına uyuma devam edilmesini hedeflemekte, pakette dolaylı vergilerle ilgili olarak planlanan en önemli yeniliği ise, yürürlükteki kayıt tescil harçları, borçlanma arazi sicil işlemleri, eğlence, siğorta işlemlerinden alınan vergi ve çok çeşitli alanlarda alınan damga vergilerinin kaldırılarak yerine hizmet vergisi (imposta sui servizi) adı altında tek bir verginin yürürlüğe konulması oluşturmaktadır.

Kaynak: www.dtm.gov.tr

 

 

ItalyaOnline.Net/Business